Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

ОУ ”Алеко Константинов” в с. Новград е средищно - в него се обучават и учениците от Беляново, Кривина и Джулюница.

В момента училището е включено в проект „Подобряване качеството на учебния процес в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

 

30.06.2022

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ С. НОВГРАД
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

По случай 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата – в ОУ „Алеко Константинов“ с. Новград бяха проведени различни инициативи, които повишиха информираността на учениците, както и тяхната отговорност при участието им в движението като пешеходци и при използването на пътни превозни средства.
Чрез беседа на тема „На пътя животът е с предимство“ бяха напомнени основните правила за безопасно движение на учениците като пешеходци. Специално внимание беше отделено на спазване правилата за безопасност при използване на училищния автобус от пътуващите ученици.
Особен интерес предизвика конкурса за рисунка на тема „Спазвай правилата за безопасност на пътя!“, като с рисунките беше организирана изложба.
Много успешно учениците наредиха пъзелите „Пътни знаци“.
В часа на класа в седми клас бяха изгледани видеоклипове, публикувани от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, които запознават ученищите с някои от най-честите причини за пътно-транспортни произшествия.

Виолета Ангелова
Директор
На ОУ „Алеко Константинов“


 

Анкета електронно обучение

16.05.2019
Заповед

16.04.2019
Обява


Обявление
за обществена поръчка

РАЗДЕЛ I:ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Алеко Константинов” ,ул.”Възраждане” №8 тел.08124-26-60, Виолета Георгиева Ангелова, e-mail:ou.ng@abv.bg
Място за контакти: с. Новград, ул.”Възраждане” №8
Интернет адрес:
Основен адрес на възлагащия орган: ou.ng@abv.bg
Адрес на профила на купувача: ou.ng@abv.bg
Адреси и лица за контакт, от който може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност
Публичноправна организация.
Основна дейност на възложителя:
Образование
Възложителят възлага обществената поръчка и от името на други възложители:
НЕ

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Доставка на храна по предварителна заявка за нуждите на ОУ”Алеко Константинов” с. Новград по обособена позиция 1-Ежедневна доставка на обяд за учениците, включени в обхвата по проект BG 051PO001-3.1.06 ”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката:
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: ОУ ”Алеко Константинов” с. Новград
Код NUTS: BG323

II.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка

II.1.4) Кратко описание на поръчката
Доставка на храна по предварителна заявка за нуждите на ОУ”А.Константинов” с. Новград по обособена позиция 1- Ежедневна доставка на обяд за учениците, включени в обхвата по проект BG 051PO001-3.1.06 ”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

II.1.5)Код съгласно Класификатора на ОП(CPV) - 15800000
Описание: Приготвяне и доставяне на храна за обяд на учениците .

II.1.6)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ

II.1.7) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени: За една обособена позиция.

II.1.8) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2)Количество и обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем
Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съобразно броя на присъстващите за деня ученици, но не повече от 49.
Прогнозна стойност без ДДС 31235 BGN

II.2.2) Опции
НЕ

II.3) Срок на договора или краян срок на изпълнение на поръчката
Начало 18.09.2012г.
Завършване 31.10.2014 г.

РАЗДЕЛ III.ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.

III.1)Условия, свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции
НЯМА

III.1.2)Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Плащането ще се извършва по банков път до 5 число на следващия месец и средствата за разплащане по конкретния договор, сключен въз основа на проведената открита процедура е както следва:финансирането е по проект BG 051PO001-3.1.06”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и от бюджета на училището.

III.2)Условия за участие
III.2.1)Изисквания към кандидатите, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация
Списък на документите, съдържащи се в офертата;

  1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенцията за вписванията към Министерството на правосъдието - оригинал или нотариално заверено копие;
  2. Препоръки за добро изпълнение;
  3. Декларация-описание за спазване на Сборник с рецепти и физиологичните норми за хранене, утвърден от министъра на здравеопазването и Наредбата за здравословното хранене на учениците;
  4. Декларация за отсъствия на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП;
  5. Административни сведения за участника;
  6. Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията на обществената поръчка;
  7. Декларация по чл.56, ал.1,т.7 от ЗОП;
  8. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата в случай, че нямат представителни функции - оригинал;
  9. Парафиран проект на договора;
  10. Попълнен образец на оферта от настоящата документация;

Всички документи, които не са оригинални или нотариално заверени, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф ”Вярно с оригинала”;
Кандидатът следва да попълни образеца на ценовото предложение в български лева, без включен ДДС; Офертите трябва да бъдат валидни в срок най-малко 90 календарни дни от крайния срок на получаване.

Публична покана >>